Αρχική | Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | Η Επιχείρηση

Η Επιχείρηση

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

 

Η ίδρυση της επιχείρησης έγινε με το Π.Δ 14/31-1-97(ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 13/14-2-97). Έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Ερμούπολης και περιοχή αρμοδιότητας της είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ερμούπολης.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερμούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Ε) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή – μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα  – και διέπεται ως προς την οργάνωση, διοίκηση, την εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της  από τις διατάξεις του Ν.1069/80 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως».

Αποκλειστικός σκοπός, κατά τις  διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου  είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, καθώς και μονάδων για την επεξεργασία νερού και  λυμάτων  της περιοχής του Δήμου Ερμούπολης.