Αρχική | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ | Έργα Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Έργα Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερμούπολης, έχει να επιδείξει ένα αξιόλογο έργο, που αναμφισβήτητα βελτίωσε την υφιστάμενη κατάσταση των Δημοτών της  Ερμούπολης στους τομείς αρμοδιότητας της όπως είναι ο τομέας Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Συγκεντρωτικά τα έργα που έχουν γίνει στη διάρκεια ετών 2001-2006, στους τομείς : α) Ύδρευσης β) Αποχέτευσης, γ) Μελετών, δ) Κτιριακών Εγκαταστάσεων και ε) Μηχανημάτων, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:


Ειδικότερα στους τομείς ύδρευσης και Αποχέτευσης σε έργα σε διάφορες συνοικίες της Ερμούπολης (χωρίς το έργο του Ταμείου Συνοχής)

 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ  ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
             
Η Ερμούπολη μέσω της Δ.Ε.Υ.Α.Ε, με μια σειρά ολοκληρωμένων τεχνικά τεκμηριωμένων και εν τέλει ώριμων μελετών ύδρευσης και αποχέτευσης, πέτυχε την έγκριση και τελικά ένταξη στο 2ο Ταμείο Συνοχής περιόδου 2000-2006, συνολικού προϋπολογισμού 23.642.000,00 €  για την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης.

ΕΡΓΟ : « Κατασκευή δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης – ακαθάρτων ομβρίων  Δήμου Ερμούπολης»

Πηγές Χρηματοδότησης :
Α) Από Κοινοτικούς πόρους μέσω του Ταμείου Συνοχής
      Ποσοστό 75,00%
Β)  Από Εθνικούς πόρους μέσω Προγράμματος Δημ. Επενδύσεων
      Ποσοστό  8,75%
Γ)  Από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμούπολης
      Ποσοστό  16,25%

Το έργο χωρίστηκε σε 11  υποέργα και αφορούσαν έργα σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης αγωγών. Ο χωρισμός  των έργων  έγινε  αφού εξετάσθηκαν τα προβλήματα στις διάφορες περιοχές της Ερμούπολης, η υφιστάμενη κατάσταση με διανοίξεις των δρόμων και οι προϋποθέσεις υλοποίησης των έργων σε κάθε περιοχή.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε , για να εξασφαλίσει τη συνέχιση κατασκευής του  ενταγμένου  έργου στο Ταμείο Συνοχής, προέβη σε σύναψη δανείου  με το Τ.Π.& Δ, ύψους 2.119.998,19 €,  με επιτόκιο 5,9% το οποίο καλύπτει , των από 30-1-2006, 1-06-2006, 5-7-2006,25-9-2006 και 20-11-2006, συμβάσεων ανάθεσης και εκτέλεσης των ανωτέρω υποέργων, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α, την ιδία συμμετοχή μας στην κατασκευή του έργου, που είναι 16,25% .

Η διάρκεια του δανείου είναι δεκαετής, αρχίζει από το την 1η Ιαν. 2008 και λήγει στις 31 Δεκ. 2017.

Το ποσό του δανείου θα εξοφληθεί σε δέκα (10) ίσες ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ποσού : 286.676,76 €.

 

Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισμός δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισμός

Στα πλαίσια των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείου Συνοχής, κατασκευάστηκε και εγκαταστάθηκε σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που διαθέτει η ΔΕΥΑΕ.

Με αυτό ελέγχονται από απόσταση οι στάθμες όλων των υδατοδεξαμενών, οι στάθμες στα αντλιοστάσια λυμάτων καθώς και η λειτουργική κατάσταση όλων των αντλιοστασίων.

Φαίνονται οι αντλίες που είναι σε λειτουργία, εκείνες που παρουσιάζουν βλάβη αλλά και οι στιγμιαίες καταναλώσεις (παροχές) νερού από τις δεξαμενές, ακόμα και οι καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος.

Όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο (Real Time), καταγράφοντας ταυτόχρονα τις αντίστοιχες ενδείξεις και παραμέτρους. Επί πλέον, σε επίλεκτα σημεία του δικτύου διανομής νερού συνεχώς καταγράφεται η στιγμιαία κατανάλωση και η πίεση λειτουργίας του δικτύου.

Με τα στοιχεία αυτά εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την λειτουργική συμπεριφορά του δικτύου σε όλο το εικοσιτετραώρου και βοηθούν στον εντοπισμό τυχόν αφανών διαρροών.

Το σύστημα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) που έχει εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, από τους Περιφερειακούς Σταθμούς Ελέγχου (Π.Σ.Ε.) στο εργοστάσιο αφαλάτωσης και στο χώρο των συνεργείων και 28 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) που περιλαμβάνουν τις υδατοδεξαμενές, τα αντλιοστάσια και τα σημεία ελέγχου στο δίκτυο διανομής.

Με το σύστημα τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού επιτυγχάνονται:

-    Άμεση ενημέρωση για τα συμβαίνοντα στα δίκτυα σε πραγματικό χρόνο
-    Καταγραφή και τεκμηρίωση της λειτουργικής κατάστασής τους
-    Αποφυγή βλαβών και υπερχειλίσεων των δεξαμενών
-    Προγραμματισμός στην συντήρηση των μηχανημάτων
-    Ρύθμιση και εξομάλυνση των υπερφορτήσεων
-    Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων προσωπικού και εσφαλμένων επεμβάσεων
-    Εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού
-    Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων