Αρχική | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Αρ. Μελέτης : 02/2016
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ ΣΥΡΟΥ».

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σύρου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Μεμβρανών Αντίστροφης όσμωσης για τη ΔΕΥΑ Σύρου» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 69.850 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 16%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 25/04/2016 και ώρα 8.00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 04/05/2016 και ώρα 17.00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.30 πμ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της υπ΄αριθ 11389/93 απόφασης του ΥΠΕΣ(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/1995, του Ν. 3463/2006 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 καθώς και του Ν. 4281/2014.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 2.764,03 Ευρώ.

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΣ www.deyae.gr, ενώ πληροφορίες για το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κατεβάστε και διαβάστε όλα τα σχετικά έντυπα: