Αρχική | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης για τη ΔΕΥΑ Σύρου

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης για τη ΔΕΥΑ Σύρου

Ερμούπολη 02.05.2017
Αρ. Πρωτ.: 03/Γ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης για τη ΔΕΥΑΣ Σύρου.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44176000-4

Η παρούσα σύμβαση μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης, είναι εκτιμώμενης αξίας 88.660,00 €

Προσφορές υποβάλλονται από τους προμηθευτές για το σύνολο της προμήθειας . Δεν παρέχεται δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλλουν μέρος των ζητούμενων υλικών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 88.660,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός : € 71.500,00 €, ΦΠΑ : 17.160,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές του Παρατήματος I της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Κατεβάστε και διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη