Αρχική | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

Αρ. Πρωτ.: 05/Γ/02.05.2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.650,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΎΡΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ» προϋπολογισμού 35.650,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) , σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 (Α’147) και β) τους όρους της παρούσας.

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) ή του Ν. 4412/2016.

Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ.Σ. : www . deyae .gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η Μαίου 2017 ημέρα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου , οδός Θυμ. Σπερχειού 16, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ , με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 11.00.

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής προμήθειας υλικών, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού ή για κάθε είδος του προϋπολογισμού. Οι ποσότητες και η ενδεικτική αξία των ζητούμενων υλικών ή υπηρεσιών αποτυπώνονται στο Τεύχος Τιμολόγιο Μελέτης – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

Κατεβάστε και διαβάστε αναλυτικά την διακήρυξη