Αρχική | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Διακήρυξη προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης νήσου Σύρου

Διακήρυξη προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης νήσου Σύρου

Διακήρυξη «Προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης νήσου Σύρου δυναμικότητας παραγωγής 1.000m3/ημέρα» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 350.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι, η προμήθεια φορητής προκατασκευασμένης εντός δύο containers 40 feet (12 μέτρων) έκαστο, μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού ύδατος δυνατότητας παραγωγής 1000 m3/ημέρα πόσιμου νερού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Η μονάδα, θα λειτουργεί με τη μέθοδο της Αντίστροφης Όσμωσης (R.Ο.), θα είναι προκατασκευασμένη και έτοιμη προς λειτουργία, εργονομικά πλήρως εγκατεστημένη εντός των μεταλλικών containers.

Η μονάδα θα καλύπτει τις άμεσες ανάγκες υδροδότησης με πόσιμο νερό της Σύρου. Ο περιληπτικός τίτλος που περιγράφει το αντικείμενο της συγκεκριμένης προμήθειας είναι:

«Προμήθεια Νέας Φορητής Μονάδας Αφαλάτωσης Νήσου Σύρου Δυναμικότητας Παραγωγής 1000 m3/ημέρα ».

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 42912340-7.

Προσφορές υποβάλλονται για όλη την προμήθεια

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 434.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 350.000,00 ΦΠΑ : 84.000€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90 ημέρες).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

 

Κατεβάστε και διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη